УКРАВТОДОР

Служба автомобільних доріг у Рівненській області

» Громадськості » публічна інформація » Порядок складання та подання запитів

Порядок складання та подання запитів

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом Служби автомобільних доріг у Рівненській області
від 14 березня 2012 р. № 23

 

 

ПОРЯДОК
складання та подання запитів на інформацію

1. Запит на інформацію подається фізичною або юридичною особою, об’єднанням громадян без статусу юридичної особи розпоряднику інформації в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом або по телефону.

2. Запит подається у довільній формі.

3. Запит на інформацію повинен містити:

- прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв’язку (якщо такий є);

- загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

- підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

4. Для подання письмового запиту запитувач може використати форму, яку надає розпорядник інформації.

5. Запит на інформацію може бути подано особисто до канцелярії, в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.

6. Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.

7. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює представник розпорядника інформації, із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, контактного телефону в запиті, та надає копію запиту особі, яка його подала.

8. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування розпорядника інформації, дати надходження та вхідного номеру запиту. Така копія повертається запитувачу.

 

ФОРМА ЗАПИТУ НА ІНФОРМАЦІЮ

Розпорядник інформації: Служба автомобільних доріг у Рівненській області

Запитувач
______________________________________________________________________________               
(прізвище,  ім’я, по батькові – для фізичних осіб, найменування організації
______________________________________________________________________________
прізвище,  ім’я, по батькові представника організації – для юридичних
______________________________________________________________________________
осіб та об’єднань громадян, що не мають статусу юридичної особи
______________________________________________________________________________
поштова адреса або електронна адреса, контактний телефон)

 

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ 

Прошу відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» надати

______________________________________________________________________________
(загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа)

 

Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк (необхідне зазначити):

На поштову адресу              
_________________________________________________________________
(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця
_________________________________________________________________
будинок, корпус, квартира)

 

на електронну адресу          ______________________________________________

телефаксом                            ______________________________________________

за телефоном                         ______________________________________________
 

_________                                                           ______________
   (дата)                                                                     (підпис)

 

Примітки:

1. Запит може бути поданий:

на поштову адресу: індекс 33028, м. Рівне, вул. Пушкіна, 19;
на електронну адресу: avtodor@mail.rv.ua;
телефаксом (0362) 26-46-60;
за телефоном (0362) 26-74-01.

2. Запит може бути поданий особисто до канцелярії, в робочий час згідно з правилами трудового розпорядку.

3. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації.

4. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту.

5. У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.

6. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше 5 робочих днів з дня надходження запиту.

7. Інформація на запит надається безоплатно.

8. У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок, про це протягом 5 робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов’язаних з копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування  таких витрат.

9. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:

1) розпорядник інформації не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

3) запитувач не оплатив фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 9 цих приміток;

4) не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», а саме не зазначено:
- прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку (якщо такий є);
- загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);
- підпис і дату (за умови подання письмового запиту).